V tomto příspěvku vám představujeme vzor úspěšné žádosti POVEZ II na kurz Digitální marketing, konkrétně zdůvodnění a specifikace pro zapojení do projektu POVEZ II – články III. a IV. žádosti.

III. Popište, jak jste vybrali pracovníky k zapojení do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Důvody pro zapojení navržených zaměstnanců do vzdělávací aktivity

Důvodem pro podání žádosti navržené vzdělávací aktivity je zajištění vzdělání a zvýšení kvalifikace v moderním informačním oboru, který zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost každé firmy, její ekonomiku a celkovou konkurenceschopnost. V dnešní době se veškeré inovace v marketingu odehrávají skrze digitální neboli online kanály. Jde o jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů vůbec a není lehké držet krok s neustále se objevujícími inovacemi a novinkami. Odborníků je málo a ti, kteří umí efektivně řídit a využívat online marketing (oproti tradičnímu a dnes již neefektivnímu offline marketingu) mají možnost účinně a levněji nabízet a prodávat své produkty. Proto byl vytvořen zcela ojedinělý a v ČR bezkonkurenční kurz Digitální marketing, který je produktem irské společnosti Digital Marketing Institute (DMI). Školí se ve více než čtyřiceti zemích světa prostřednictvím exkluzivně vybraných partnerů. V ČR jsou to pouze 2 vzdělávací společnosti, které mají vyškolené lektory a jsou držiteli licence.

Do vzdělávací aktivity byl vybrán 1 zaměstnanec firmy, který se rozhodujícím způsobem podílí na vytváření marketingových koncepcí a webových stránek nejen pro české, ale i zahraniční zákazníky (stránky jsou v anglické, francouzské, italské, německé, polské a ruské verzi). Vzhledem k obchodnímu a servisnímu zaměření společnosti je neustálý kontakt s klienty a optimalizace marketingové podpory prodeje a webových stránek důležitá a pomáhá jednoznačně k získávání nových kontaktů a zakázek. Z velké části firma tyto služby řešila dodavatelsky, po absolvování kurzu chce veškeré činnosti spojené online marketingem provádět ve vlastní režii, tím ušetřit vynakládané prostředky a produktivitu.

Přínos vzdělávací aktivity Digitální marketing pro společnost
 1. Absolvováním odborného vzdělávání získá společnost větší prorůstový potenciál.
 2. Zvýší se úspěšnost nabídek a výběrových řízení u firemních zákazníků.
 3. Očekává se nárůst počtu zakázek u firemních zákazníků.
 4. Ušetří se finanční prostředky a produktivita práce.
 5. Zrychlí se reakce na okamžité požadavky trhu.
Přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance
 1. Osvojení nových trendů, odborné terminologie.
 2. Posílení kompetencí a zaměstnatelnosti účastníka dalším studiem.
 3. Rozšíření vlastního potenciálu pro manažerské pozice.
Pracovní pozice navrženého zaměstnance

Petr Látal – marketingový specialista – u firmy je zaměstnán od prosince 2012.

Odpovídá za přípravu obsahu a realizaci marketingových nástrojů, za grafické návrhy a přenesení grafických návrhů do realizace, vše podle marketingového plánu a rozpočtu. Dále odpovídá i za vyhodnocování jednotlivých marketingových kampaní, testuje efektivnost kampaní a provádí analýzy trhu.

IV. Uveďte podrobnější specifikaci vzdělávací aktivity, popište vzdělávací potřeby navržených pracovníků a cíle, kterých má být realizací vzdělávací aktivity dosaženo

Vztah mezi vzděláváním a předmětem činnosti:

Hlavním předmětem podnikání společnosti je velkoobchodní a maloobchodní činnost v oblasti dodávek, servisu a poradenství manipulační techniky pro potravinářský průmysl. Firma provozuje 2 střediska a to v Praze a v Brně.

Podaná žádost na vzdělávací aktivitu  „Certifikovaný kurz Digitální marketing“ spadá do oblasti IT dovedností, nejde o vzdělávání v oblasti „měkkých dovedností“. Potřeba absolvovat tento kurz vyplynula z hodnocení nízké efektivity získávání nových zákazníků pomocí firemních webových stránek, mailových nabídek nedostatečně účinné marketingové podporu prodeje. Byl nám doporučen kurz podle osnovy irské společnosti Digital Marketing Institute, který učí principům efektivního nastavení online marketingových kampaní, provozování e-shopů a vyhodnocování efektivity vložených finančních prostředků. Tento kurz je možno absolvovat jako akreditovaný kurz MŠMT-32210/2015-1/744 „Manažer digitálního marketingu“. Ten je však v rozsahu 120 hodin spojen s 10-denním distančním studiem, které v rámci POVEZ II není povoleno. Po dohodě se vzdělávacím střediskem je však možno zajistit zkrácený  IT odborný kurz v rozsahu 30 hodin, který zahrnuje všechny potřebné informace k získání potřebných znalostí z oblasti využití IT techniky při realizaci reklamních kampaní na internetu podle posledních trendů online marketingu.

Po úspěšném absolvování kurzu „Digitální marketing“ bude firma efektivně zavádět moderní kampaně prostřednictvím nejnovějších trendů v online marketingu. Pro firmu se tak očekává vysoký prorůstový potenciál, zvýšení produktivity práce a ekonomických ukazatelů organizace v návaznosti na tuto vzdělávací aktivitu.

Kurz Digitální marketing – jde o celosvětově nejrozšířenější akreditovaný kurz digitálního marketingu, který si neklade za cíl zvýšit kvalifikaci online specialistů, ale zaměřuje se na lidi, kteří tyto specialisty řídí, vzdělávají a měli by jim být rovnocennějším partnerem jak při zadávání práce, tak především při hodnocení výsledků. Rovněž pomůže nastartovat úspěšnou online kariéru, pokud se s marketingem začíná.

Kurz je produktem irské společnosti Digital Marketing Institute – celosvětově uznávané autority v oboru digitálního marketingu.

Specifikace vzdělávací aktivity
 1. Délka výuky je 31 hodin včetně 1 hodiny závěrečné zkoušky (tj. 5 dní).
 2. Výuka probíhá 1. až 4. den od 8:30 do 15:30 hodin (1 hodina přestávky), 5. den od 8:00 do 16:15 (1 hodina závěrečný test a 1 hodina a 15 minut přestávky).  Výuka bude probíhat v rámci řádného fondu pracovní doby zaměstnance, tzn. nebude se  jednat o práci presčas.
 3. Absolvování kurzu je zakončeno úspěšně absolvovaným závěrečným testem.
Místo konání kurzu

Kurz Digitální marketing se bude, podle úspěšnosti žádosti, konat  v Brně v září 2016.

Obsah vzdělávací aktivity je rozdělen do těchto modulů
 1. Úvod do digitálního marketingu (DM) – První modul kurzu seznamuje se základními principy digitálního marketingu a vyjasňuje jeho odlišnosti a výhody online marketingu oproti tradičnímu offline marketingu.
 2. Optimalizace pro vyhledávače (SEO) – Tento modul pomůže pochopit podstatu marketingu zaměřeného na vyhledávače a porozumění fungování PPC systémů
 3. PPC reklama ve vyhledávačích – Tento modul popisuje podstatu marketingu zaměřeného na vyhledávače a porozumění fungování PPC systémů.
 4. E-mail marketing – Tento modul vysvětluje, jak za pomoci vyžádaného e-mailového marketingu oslovit co nejvíce zákazníků a jak navýšit prodeje.
 5. Display reklama (DR) – Tento modul rozšiřuje znalosti a dovednosti potřebných ke spuštění a správě úspěšné display reklamní kampaně.
 6. Marketing na sociálních sítích I – Tento modul obsahuje koncepci a terminologii marketingu na sociálních sítích. Ukáže, jak si vytvořit účty na nejvyužívanějších platformách (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube a Google+) a seznamuje s novými sociálními sítěmi.
 7. Marketing na sociálních sítích II – Tento modul navazuje na první modul o sociálních sítí, ale zaměřuje se na reklamní možnosti daných sítí.
 8. Mobilní marketing (MM) – Modul je zaměřen na využití mobilních technologií s cílem oslovit rozrůstající se skupinu uživatelů tabletů a mobilních telefonů s připojením na internet.
 9. Analytika – Tento modul učí sledovat, monitorovat a optimalizovat digitální marketingové aktivity.
 10. Strategie a plánování – Tento modul naučí, jak propojit všechny moduly certifikovaného kurzu Digitální marketing a sestavit ucelený a promyšlený plán digitálního neboli online marketingu pro společnost včetně milníků, cílů a zdrojů.
Úspěšné absolvování kurzů Digitální marketing

Úspěšní absolventi kurzu Digitální marketing obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Digitální marketing.

Přínosy vzdělávací aktivity:
 1. Seznámení se s posledními kurzy v online marketingu.
 2. Získání zkušeností od odborníků s bohatou praxí.
 3. Představení nejvyužívanějších nástrojů online marketingu.
 4. Otestování na případových studiích a příkladech z online praxe.

Kontakty ZDE.

Aktuální termíny kurzu Digitální marketing ZDE.

Nově studium MBA v Olomouci ZDE.

Máte nějaký dotaz? Zeptejte se nás!

  Jméno a příjmení *

  account_circle

  Email *

  email

  Telefoní číslo

  phone

  Zpráva

  message