O projektu POVEZ II

Co je to POVEZ II?

POVEZ II je zkratkou názvu projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“.

Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly.

Projekt bude realizován do 30. listopadu 2020 Úřadem práce ČR a je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Pro koho je projekt POVEZ II určen?

Projekt umožní zaměstnavatelům a fyzickým osobám – OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Do projektu mohou být zařazeni i potenciální zaměstnanci.

Kdo může o dotaci požádat?

Právnická osoba (firma) včetně nestátních neziskových organizací nebo fyzická osoba (OSVČ).

Žadatelé nejsou nijak omezováni z pohledu převažující ekonomické činnosti (dle klasifikace CZ-NACE). Vyloučeni jsou zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Upozornění!

  • Pokud se naše firma bude podílet na zpracování žádosti o příspěvek, nemůžeme být současně i poskytovateli vzdělávacích aktivit u podpořené žádosti.
  • Pokud se naše firma bude podílet na přípravě podkladů pro veřejnou zakázku na vzdělávací aktivity nebo se bude podílet na zajišťování administrace takové zakázky, nemůžeme být současně i poskytovateli vzdělávacích aktivit u podpořené žádosti.

KONZULTACE PŘI ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

PRACOVNÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU