V tomto článku provedeme srovnání dotací z programů POVEZ II, výzva 43 a výzva 60. Tyto programy – POVEZ II, výzva 43 a výzva 60 – jsou financované z Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Zde Vám představujeme základní podmínky jednotlivých programů, jejich výhody a nevýhody.

1) POVEZ II

Pro koho je program POVEZ II určen:
 • Obchodní korporace,
 • Státní podnik, OSVČ, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem,
 • Nestátní neziskové organizace.
Podmínky programu POVEZ II:
 • Výše dotace je 85 %, navíc je proplácena mzda zaměstnancům ve výši 176 Kč ušlé mzdy, minimální částka na vzdělávání není stanovena, maximální částka je do výše 200 000 EUR (do výše de minimis),
 • Zaměřen je na odborné vzdělávání (obecné i specifické),
 • Podporovány jsou pouze výuky pokročilých dovedností,
 • Žádost se podává na každou vzdělávací aktivitu zvlášť v obdobích, kdy se plánuje konkrétní vzdělávání realizovat,
 • Maximální délka odborného vzdělávacího kurzu je 18 měsíců, jazykový kurz 6 měsíců, všechny vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. 8. 2020,
 • POVEZ II je administrován přes Úřad práce ČR (ostatní výzvy jsou přímo přes MPSV),
 • Výběrové řízení se provádí, pokud částka vzdělávacích aktivit za celou dobu realizace programu (tedy do roku 2020) přesáhne 400 000 Kč,
 • Ze vzdělávací aktivity je vyloučen jednatel společnosti,
 • Účastník programu POVEZ II musí splnit docházku na 80% a úspěšně absolvovat závěrečné ověření znalostí.
 Nevýhody POVEZ II:
 • Nutné dokládat přesný seznam zaměstnanců ke konkrétním kurzům,
 • Omezené spektrum podporovaných aktivit a nepružnost v případě nutnosti změn,
 • Měkké dovednosti (Soft skills) jsou minimálně podporované.
Výhody POVEZ II:
 • Rychlost schvalovacího procesu (zpravidla do 30 dní od podání žádosti),
 • Není stanovena cena kurzu za osobu a hodinu (osobohodina).

2) Výzva 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Pro koho je výzva 43 určena:
 • Obchodní korporace – obchodní společnosti, družstva,
 • Státní podnik, OSVČ, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
 Základní podmínky programu výzva 43:
 • Výše dotace je 85 %, minimální částka na všechna plánovaná vzdělávání 500 000 Kč, maximální částka je  10 000 000 Kč,
 • Výzva 43 umožňuje jakékoliv vzdělávání, kromě vzdělávání ze zákona (např. BOZP, školení řidičů apod.) Mimo  odborných a jiných technických kurzů lze školit také obecné IT, specializované IT, manažerské a měkké dovednosti, účetní, daňové a právní kurzy, jazykové kurzy – včetně obecných kurzů),
 • Je umožněna výuka i základních dovedností,
 • Žádost se podává jedna na všechny plánované aktivity a to od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016,
 • Maximálně délka kurzu je 24 měsíců, všechny vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. 4. 2019,
 • Výuková skupina nesmí přesáhnout 12 osob,
 • V rámci projektu výzva 43 může jedna osoba absolvovat max. 10 kurzů,
 • Jednotlivé žádosti se podávají v systému IS KP14+,
 • Účastník programu výzva 43 musí splnit docházku na 70%,
 • Administrace se provádí přes MPSV.
Výhody programu výzva 43:
 • Mnohem flexibilnější varianta (aktivity lze v odůvodněných případech upravovat),
 • Vzdělávání lze rozvrhnout do několika let,
 • Není nutné předem dokládat seznam zapojených zaměstnanců,
 • Nepřímé náklady 25% z výše dotace (lze využít na náklady spojené s administrací projektu),
 • V odůvodněných případech lze do projektu zahrnout také nákup školících pomůcek a vybavení.
Nevýhody programu výzva 43:
 • Zdlouhavé schvalování (v řádu měsíců),
 • Administrativně náročnější,
 • Nutno vyhlásit výběrové řízení,
 • Každá vzdělávací aktivita má stanovenou cenu za osobu a hodinu (osobohodinu),
 • Každá vzdělávací aktivita má stanovenou maximální způsobilou délku trvání kurzu, výjimkou je akreditovaný vzdělávací kurz.

3) Výzva 60 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji

Pro koho je výzva 60 určena:
 • Zaměstnance podniků a zaměstnance OSVČ sdružených v profesních a podnikatelských sdružení,
 • Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací,
 • Subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností dle § 15a odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
Základní podmínky programu výzva 60:
 • Výše dotace programu výzva 60 na vzdělávání zaměstnanců v režimu de minimis je 100 % (oproti 85 % u ostatních výzev),
 • V programu výzva 60 lze pro zaměstnance využívat také tzv. otevřené kurzy, což má své výhody,
 • Příjem žádostí je plánován od 3.10.2016 do 31.12017,
 • Podporovanými oblastmi vzdělávání jsou obecné a specializované IT kurzy, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektor,
 • Jednotlivé žádosti se podávají v systému MS 2014+,
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1,8 mil. Kč,
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 mil. Kč.
Výhody programu výzva 60:
 • Jsou hrazeny veškeré náklady, odpadá nutnost spolufinancování,
 • Administrativně nejméně zatěžující varianta, veškerou agendu budou zajišťovat úspěšní žadatelé projektů (např. Hospodářské komory), kteří projekt administrují (včetně monitorovacích zpráv a výběrových řízení), nese veškerá rizika a zátěž, firma pouze odebírá vzdělávací služby,
 • Nejvíce flexibilní řešení – v průběhu projektu lze měnit intenzitu zapojení (počet i druh kurzů),
 • Možnost využít kromě firemních (uzavřených) kurzů také kurzů pro více firem (otevřené kurzy).
Nevýhody programu výzva 60:
 • Každá vzdělávací aktivita má stanovenou cenu za osobu a hodinu (osobohodinu),
 • Každá vzdělávací aktivita má stanovenou maximální způsobilou délku trvání kurzu, výjimkou je akreditovaný vzdělávací kurz.

Přihlášení do newsletteru pro měsíční novinky z webu POVEZ-II.cz

[wysija_form id=“1″]