Kurz Personalista

je rekvalifikačním kurzem s akreditací MŠMT a je realizován v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací.

Cílem kurzu je připravit účastníky na složení zkoušky profesní kvalifikace Personalista.

Úspěšný absolvent rekvalifikačního kurzu Personalista najde uplatnění ve veřejném i  soukromém sektoru, v malých, středních i velkých firmách. Personalista plánuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců. Plánuje a připravuje jejich vzdělávání, rozvoj a kariérní růst, hodnotí jejich činnosti, navrhuje způsoby odměňování a řeší problematiku pracovně právních vztahů.

 

Obsah kurzu Personalista odpovídá požadavkům hodnotícího standardu zveřejněném v registru Národní soustavy kvalifikací:

 • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě.
 • Orientace v oblasti personálního managementu.
 • Organizování vzdělávání zaměstnanců.
 • Zajišťování náborových činností.
 • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců.
 • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě.
 • Organizování kolektivního vyjednávání.
 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti.
 • Využívání prostředků výpočetní techniky.

Získané kompetence:

 • Orientace v pracovněprávní problematice, dokumentaci, archivaci atd.
 • Tvorba personálních hodnotících systémů a nástrojů k utváření podnikové kultury.
 • Příprava a realizace přijímacích a propouštěcích procedur ve firmě.
 • Zpracování podkladů pro vedení firmy pro vytváření a naplňování systému odměňování a hodnocení zaměstnanců.
 • Vytváření programů kariérového růstu a vzdělávání zaměstnanců.

Vstupní požadavky kurzu Personalista:

 • 18 let.
 • Ukončené středoškolské vzdělání.
 • Základní znalost práce na PC.

Způsob ukončení a výstupní doklad:

 • Zkouška profesní kvalifikace.
 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Získané znalosti:

 • Orientace v pracovně právní legislativě – zákoník práce, předpisy upravující mzdy a platy, BOZP, PO, atd..
 • Orientace v typech organizačních struktur, včetně pravomocí statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců.
 • Principy identifikace obsahu činnosti profesí ve firmě – zpracování profesiogramu.
 • Principy zajišťování normativního vzdělání a dalšího odborného a profesního vzdělávání.
 • Principy kariérového růstu zaměstnanců ve firmě.
 • Principy odměňování, včetně nastavení podmínek pro bonusy a prémie.
 • Orientace v Národní soustavě kvalifikací a Národní soustavě povolání.
 • Principy kolektivního vyjednávání a tvorby kolektivní smlouvy.

 

Získané dovednosti:

 • Aplikovat znalosti z pracovněprávní legislativy – připravit a aktualizovat pracovněprávní dokumentaci (pracovní smlouvy, mzdové výměry, vnitřní směrnice, pracovní řády, dokumentaci k pracovně lékařským prohlídkám, BOZP, atd.).
 • Zajisttit administrativu a pracovně právní dokumentaci, vést osobní složky zaměstnanců, archivace.
 • Zpracovat popisy pracovních míst (profesiogramů).
 • Připravit podklady pro analýzu vzdělávacích potřeb včetně návrhu forem a metod výuky.
 • Připravit a zorganizovat školení pro zaměstnance (normativní kurzy, kurzy a školení dalšího vzdělávání, …).
 • Připravit podklady pro plánování lidských zdrojů a náborů nových zaměstnanců.
 • Využívat pro personální práci a činnosti výpočetní techniku – vytvořit a upravit textový dokument, používat funkce a vzorce v tabulkovém kalkulátoru pro zpracování podkladů, včetně vytvoření grafu z hodnot v tabulce, vytvořit a upravit prezentaci, vyhledat informace na internetu, pracovat s elektronickou poštou.

 

Cena a délka kurzu:

 • Cena kurzu pro veřejnost je 12.990 Kč + 0 % DPH.
 • Délka kurzu je 120 hodin.

Termíny školení – ZDE.