Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – přípravný kurz se zkouškou.

Kurz je určen pro lektory, kteří již mají zkušenosti s výukou dospělých, ale chybí jim teoretický základ – především v oblasti metodiky, didaktiky, hodnocení a zpracování přípravy na školení. Cílem kurzu je připravit účastníky na složení zkoušky profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. Úspěšný absolvent najde uplatnění v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, jako lektor ve firmách i státních institucích, popř. může pracovat jako OSVČ.

Obsah kurzu Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) odpovídá požadavkům hodnotícího standardu zveřejněném v registru Národní soustavy kvalifikací:

 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

Profil absolventa:

 • Absolvent umí vytvářet a samostatně realizovat jednodenní semináře i dlouhodobé vzdělávací programy. Je schopen vzdělávat zaměstnance firem, stejně jako veřejnost.
 • Umí vytvářet vzdělávací plány, časový harmonogram, strukturu kurzů i učební plány včetně přidělování kompetencí. Dovede stanovit vzdělávací potřeby účastníků a tomu přizpůsobit plánovanou akci.
 • Ovládá prezentaci učiva s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky.
 • Absolvent získá také znalosti verbální a neverbální komunikace, zlepší svůj projev, bude umět řešit problémy ve výuce a naučí se, jak motivovat účastníky kurzů.
 •  Vstupní požadavky: 18 let, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, základní znalost obsluhy osobního počítače.

Způsob ukončení kurzu a výstupní doklad:

Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikace.

Výstupním dokladem je:

• Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu
• Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Získané znalosti:

• andragogika,
• didaktika a didaktická technika.
• psychologie pro vzdělávání dospělých.
• hodnocení, testování a měření ve vzdělávání.
• metody a postupy lektorství v odborných kurzech.
• výuka odborných disciplín.

Získané dovednosti

• spolupracovat při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.
• rozpracovat cíle a obsah kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
• zvolit a připravit didaktické techniky, učební texty a další učební pomůcky.
• zpracovat vlastní učební nebo podpůrné texty.
• připravit a sestavit prezentaci.
• připravit scénáře a materiálně technicky zajistit modelové situace.
• navazovat vztah a motivovat účastníky dalšího vzdělávání.
• prezentovat učivo s přizpůsobením účastníkům kurzů.
• vést a řídit trénink, procvičovat dovednosti a kompetence a řídit modelové situace a další činnosti účastníků, včetně    využití didaktické techniky.
• vést a řídit diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
• ověřovat znalosti, dovednosti a kompetence účastníků.
• hodnotit účinnost vzdělávání a tréninku.
• poskytovat individuální konzultace.
• zadávat a hodnotit práce účastníků.
• vést dokumentaci kurzu.

Cena kurzu:

Cena kurzu pro veřejnost je 6.603 Kč + 21 % DPH

WWW.CENTRUM-VZDELAVANI.CZ