Níže uvedený text bude rozeslán v občasníku Krajské hospodáře komory  Olomouckého kraje a to členům okresních hospodářských komor OLK.

Na některých krajských pobočkách ÚP ČR již k 1.3. 2016 nastupují projektoví pracovníci, kteří budou mít tento projekt na starosti. Předpokládá se, že k 15.3. bude uvolněna metodika, která bude blíže specifikovat podmínky možného čerpání prostředků na odborné školení vašich zaměstnanců. Pevně věříme, že další krokem bude zahájení příjmu žádostí, která se očekává k počátkem dubna.

Co je to POVEZ II?

POVEZ II je zkratkou názvu projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“.

Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly.

Projekt bude realizován do 30. listopadu 2020 Úřadem práce ČR a je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Pro koho je projekt POVEZ II určen?

Projekt umožní zaměstnavatelům a fyzickým osobám – SVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Do projektu mohou být zařazeni i potenciální zaměstnanci.

Kdo může o dotaci požádat?

Právnická osoba (firma) včetně nestátních neziskových organizací nebo fyzická osoba (SVČ).

Žadatelé nejsou nijak omezováni z pohledu převažující ekonomické činnosti (dle klasifikace CZ-NACE).