Kurz Asistentka, sekretářka

Kurz Asistentka, sekretářka je rekvalifikačním kurzem s akreditací MŠMT a je realizován v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací.

Cílem kurzu je připravit účastníky na složení zkoušky profesní kvalifikace Asistent/ka, sekretář/ka.

Úspěšný absolvent najde uplatnění v soukromých firmách, ve státní správě i v samosprávě. Pracovník na této pozici pak vykonává různorodou činnost – zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých úseků či oddělení, komunikuje uvnitř i vně firmy, podílí se na organizaci operativních činností atd.

 

Obsah kurzu odpovídá požadavkům hodnotícího standardu zveřejněném v registru Národní soustavy kvalifikací:

 • Vedení administrativy.
 • Uplatňování firemních procesů.
 • Komunikační dovednosti.
 • Zásady společenského chování a vystupování.
 • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji.

 

Získané kompetence:

 • Efektivní komunikace a kooperace (spolupráce).
 • Uspokojování zákaznických potřeb.
 • Řešení problémů.
 • Plánování a organizování práce.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Získávání a orientace v informacích .

 

Vstupní požadavky:

 • 18 let.
 • Základní vzdělání.

 

Způsob ukončení a výstupní doklad:

 • Zkouška profesní kvalifikace.
 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Asistentka, sekretářka.

 

Získané znalosti: 

 • zpracování dat s využitím textového editoru, tabulkového procesoru, prezentace a internetu.
 • náležitosti a formy zápisu z průběhu pracovní porady.
 • vyřizování korespondence a vyhotovit podnikové písemnosti.
 • znalost využívání elektronické pošty a komunikace prostřednictvím datových schránek.
 • základy řízení a organizace práce v sekretariátu.
 • zajišťování kancelářského vybavení, materiálu a potřeb sekretariátu.
 • znalost povinností organizace v oblasti BOZP a po vůči zaměstnancům.
 • principy řízení organizace.
 • znalost obecných zásad firemní kultury a její aplikace.
 • pravidla efektivního telefonování.
 • schopnost řešení konfliktů souvisejících s plněním úkolů sekretářky.
 • základní pravidla společenského kontaktu.
 • základní společenské akce.
 • zásady sebeprezentace v rámci firmy.
 • základní pravidla gastronomie.
 • pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů.
 • znalost systémů vedení spisové služby.
 • základní pravidla a postupy skartačních řízení, zákon o archivaci.
 • znalost zákona o ochraně osobních údajů.

 

Získané dovednosti:

 • orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji.
 • vedení administrativy.
 • příprava podkladů a formálních dokumentů.
 • uplatňování firemních procesů.
 • počítačová způsobilost.
 • ekonomické povědomí.
 • právní povědomí.

 

   Cena a délka kurz:

Cena kurzu pro veřejnost je 10.880 Kč + 0 % DPH.

Délka kurzu je 80 – 120 hodin.

 

https://centrum-vzdelavani.cz/